Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2014

April Ghionzoli's Blog: Journal 8 - Adaptive Technology

April Ghionzoli's Blog: Journal 8 - Adaptive Technology: Adaptive Technology Communication      AAC (Augmentative and Alternative Communication) is any form of communication (other...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου